Nadační fond: Pro srdce Hané

„Bojuj o své srdce!“

Vítáme Vás na stránkách Nadačního fondu pro srdce Hané

Několik slov o nás

Nadační fond Pro srdce Hané byl založen jako Nadace Pro srdce Hané v roce 1992 společným úsilím lékařů I. a III. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Lékaři si začali uvědomovat nedostatečné možnosti diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění pro pacienty z regionu.

V České republice jsou onemocnění srdce a cév velmi rozšířené a víc než polovina občanů, kteří se nedožijí konce dalšího roku, zemře právě na tato onemocnění. Žádné jiné onemocnění v našín republice nepostihuje tolik občanů a rodin.

Moderní lékařská věda již umí pomoci mnohým z těchto pacientů. Nadační fond se zasloužil o pomoc občanům olomouckého regionu tím, že pomohl získat finanční prostředky pro vybudování kardiocentra s odbornou péči. Toto kardiocentrum koncentruje vysoce erudované lékaře - kardiology a kardiochirurgy, ale také nezbytné finančně nákladné přístrojové vybavení.

V poslední době se nadační fond zaměřuje na posílení prevence kardiovaskulárních onemocnění, především formou aktivního vzdělávání populace, pořádá pravidelně jednou v měsíci Klub kardiaků (naučně vzdělávací přednášková odpoledne pro pacienty a jejich příbuzné).

Organizuje tzv. Šňůru života (zábavně-vzdělávací odpoledne na téma neodkladné resuscitace, s cílem výuky a šíření znalostí neodkladné laické resuscitace široké veřejnosti).

V roce 2006 byla Šňůra života rozšířena na akci Zdravé srdce Hané (u příležitosti Světového dne srdce). Na této akci jsou presentovány nové preventivní programy nadačního fondu.

V roce 2005 otevřel nadační fond ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc a Krajským úřadem chodecko- běžeckou stezku v olomouckých parcích. Stezka dostala název Kroky ke zdraví-n kondiční program Pro srdce Hané.

Z archivu zpráv:

Nadační fond Pro srdce Hané ve spolupráci s LF UP v Olomouci vytvořil český rekord!

Nejvíce osob se změřeným krevním tlakem - rekordní pokus, v rámci kterého si v průběhu 2 hodin nechalo na 4 stanovištích změřit krevní tlak celkem 348 lidí. Údaj byl zaregistrován do České databanky rekordů dne 7. května 2013.

Odešel profesor Jan Lukl, významný kardiolog, internista a osobnost olomoucké medicíny

12.2. 2013

Odešel prof. MUDr. Jan Lukl, CSc., významný český kardiolog, internista a dlouholetý přednosta I. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. V čele olomoucké kliniky stál takřka dvacet let, vůbec nejdéle ze všech dosavadních přednostů tohoto pracoviště. Za svůj život se zařadil ke špičce ve svém oboru, věnoval se především problematice srdečních arytmií a klinické elektrofyziologie. Zemřel po krátké těžké nemoci 10. února 2013 ve věku 68 let.

Jan Lukl se narodil 6. července 1944 v rodině slavného otce, světově renomovaného kardiologa prof. MUDr. Pavla Lukla, který byl rovněž po mnoho let přednostou I. interní kliniky FN Olomouc a jako dosud jediný český kardiolog zastával významnou funkci předsedy Evropské kardiologické společnosti v letech 1968-1970. Otec Pavla a dědeček Jana byl známý pražský porodník A. Lukl. Jan Lukl promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1970. Složil dvě atestace z vnitřního lékařství a v roce 1980 také atestaci z kardiologie. O deset let později se stal docentem vnitřního lékařství a v roce 1997 byl v tomto oboru jmenován profesorem.

Z politických důvodů (jeho otec nesouhlasil se sovětskou okupací a musel v roce 1969 jako řada jiných vysokoškolských pedagogů z univezity i kliniky odejít a komunistická perzekuce dopadla i na rodinné příslušníky) byl nucen nastoupit bezprostředně po ukončení studia nejprve na interní oddělení v Hranicích a později v Prostějově. Vysoká morální úroveň a intelektuální zázemí rodiny mun pomáhaly přežít i za těžkých podmínek. V Prostějově díky svému vzdělání a píli postupně vybudoval jednotku intenzivní péče a kardiologické oddělení včetně elektrofyziologického sálu, kde už v roce 1973 provedl první implantaci trvalého srdečního stimulátoru na okresním pracovišti. V osmdesátých letech byl průkopníkem nových metod, například implantace dvoudutinových stimulátorů nebo katetrizační ablace v léčbě srdečních arytmií.

Přednostou I. interní kliniky FN Olomouc se profesor Jan Lukl stal v roce 1990 (tedy 21 let po vynuceném odchodu jeho otce z čela tohoto pracoviště) a byl jím až do roku 2009. Také on dokázal kliniku odborně pozvednout a vybudovat zázemí pro poskytování kardiologické a interní péče na nejvyšší úrovni kvality. Svou houževnatost a vitalitu prokázal na počátku devadesátých let, kdy sám bojoval s těžkým onemocněním - leukémií, a i v osobně tak těžkém období dokázal pracoviště vést a rozvíjet.

Intenzivně se během svého života věnoval rovněž vědecké a pedagogické činnosti, byl školitelem 13 doktorandů a členem vědecké rady LF UP v Olomouci. Podílel se na habilitacích a profesorských řízení řady kolegů. Byl rovněž členem výboru České kardiologické společnosti a předsedou její pracovní skupiny Arytmie a trvalá kardiostimulace. Byl také členem v redakčních radách řady odborných časopisů, např. Cor et Vasa, Interní medicína pro praxi a Intervenční a akutní kardiologie. Výsledky své vědeckovýzkumné práce publikoval ve 122 původních sděleních a ve 160 přednáškách u nás i vn zahraničí. Je autorem tří monografií.

Jan Lukl je především zakladatelem moderní české arytmologie. V roce 1990 zorganizoval první setkání arytmologů ve Velké Bystřici u Olomouce. Povedlo se mu tehdy velmi elegantním způsobem sjednotit odborníky v tomto oboru z celé České republiky a založit zcela novou pracovní skupinu České kardiologické společnosti. Svými evropskými kontakty umožnil dlouhodobé stáže a intenzivní výuku řadě dnes již renomovaným kardiologům a přispěl tak významně k rozvoji oboru.

Odešel člověk, kterého si velmi vážíme a jehož jméno zůstane natrvalo pozitivně zapsáno nejen v Olomouci ale i v celé České republice a v řadě dalších evropských zemí.

Padl olomoucký rekord počtem 352 účastníků a ušlých 755 kilometrů!

Pohyb patří k základním preventivním opatřením civilizačních onemocnění. Nordic walking je nová pohybová aktivita, která je určena pro všechny věkové kategorie. Jde o chůzi se speciálními hůlkami, kdy dochází k vyššímu energetickému výdeji, zapojení více svalů, tento pohyb je vhodný i pro starší osoby z důvodu pocitu lepší stability při chůzi. Kolébkou je Finsko. Na Universitě Palackého patří mezi velké propagátory této aktivity nejen Fakulta tělesné kultury, ale i Lékařská fakulta ve spolupráci s Nadačním fondem Pro srdce Hané.

V loňském roce se podařilo v Olomouci ustanovit první český rekord v této chůzi. V letošním roce se spojili organizátoři loňského rekordu (doc. Eliška Sovová) s organizací Nordic walking live (Jaruška Morávková) a českým výrobcem nordic walking holí BIRKI a uspořádali další pokus o český rekord, tentokrát v seriové chůzi v 7 českých městech (Karlovy Vary, Brno, Olomouc, České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové, Praha).

Dne 10.5 odpoledne se konala tato akce v Olomouci, kde padl olomoucký rekord počtem 352 účastníků a ušlých 755 kilometrů. Nejmladší účastník měl 2 roky, nejstarší účastnice měla 91 let. K dobré náladě přispěl i doprovodný program, jako vystoupení tanečních skupin Holky z Chválkovic Lola´s Dance a oslava 70 výročí veslování v Olomouci.

Poděkování patří všem sponzorům, bez kterých by se akce nemohla konat a studentům Lékařské fakulty, kteří se ujali organizace této akce.


Fotogalerie

Padl rekord
Padl rekord
Padl rekord
Padl rekord

Naše poslání: bojuj o své srdce!

Nadační fond Pro srdce Hané byl založen v roce 1992 ve Fakultní nemocnici v Olomouci jako Nadace Pro srdce Hané. Nadaci založili lékaři I. a III. interní kliniky, kteří si začali uvědomovat nedostatečné možnosti prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění pro pacienty z olomouckého regionu.

Proč jsou kardiovaskulární onemocnění (KVO) a jejich léčba tolik závažným problémem?

  • protože každý druhý člověk v České republice umírá na kardiovaskulární choroby
  • protože moderní léčba prodlužuje život pacientů a zlepšuje jeho kvalitu
  • protože každý člověk má nárok na odpovídající špičkovou léčbu

Cílem Nadačního fondu pro srdce Hané v letech 1992 - 2002 bylo vybudování KARDIOCENTRA v Olomouci.

Tento cíl se podařilo v roce 2002 splnit.

Nadační fond Pro srdce Hané dnes vyvíjí tyto aktivity:

I. V oblasti prevence a rekonvalescence

nadační fond ogranizuje: Klub kardiaků (pravidelná setkání pacientů s lékaři, odborné přednášky, měření rizikových faktorů KVO, prevence a rekonvalescence ICHS), dále akce Šňůra života, Zdravé srdce Hané, Kroky ke zdraví a Zdravá restaurace.

II. V oblasti zajištění nákupu moderních přístrojů pro kardiology

III. V oblasti projektů pro časnou diagnostiku infarktu myokardu v terénu

Finanční náročnost těchto aktivit je hlavním důvodem, proč se nadační fond snaží získávat finanční prostředky.

Padl český rekord …

Při slavnostním otevření kondiční stezky v olomouckých parcích padl český rekord v Nordic walking chůzi. Rekordu se zúčastnilo 266 účastníků a společně ušli 623 kilometrů.


Fotogalerie

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Certifikat

NADAČNÍ FOND PRO SRDCE HANÉ
Fakultní nemocnice, I. interní klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 443 201
číslo účtu: Česká spořitelna a. s. pobočka Olomouc: 1804110349 / 0800

Tvorba www stránek © 2020 Winternet